LIÊN HỆ ĐẶT DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 09 0123 5556

 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )
 • TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )

TOUR XUYÊN VIỆT ( HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI )

Liên Hệ

Giới thiệu

...

Thời gian tour: 14 Ngày 13 Đêm

Địa điểm thăm quan: HÀ NỘI – CẦN THƠ – MIỀN TÂY – HỒ CHÍ MINH – PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HÀ NỘI

Ngày 1: Hà Nội – Hồ Chí Minh – Cần Thơ (Ăn trưa, tối)

Sáng: Xe và hướng dẫn đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành ra sân bay Cát Bi Hải Phòng (hoặc sân bay Nội Bài, Hà Nội) đi thành phố Hồ Chí Minh.

Đến sân bay, đoàn bắt đầu cuộc hành trình khám phá miền Tây sông nước. Điểm đến đầu tiên là Tiền Giang. Trên đường đi, quý khách sẽ nghe hướng dẫn viên thuyết minh về những tên gọi ví von của những  địa danh Sông Nước Miền Tây.

Trưa: Đến Thành phố Mỹ Tho –Tiền Giang, xe đưa quý khách đến bến tàu Mỹ Tho, xuống thuyền tham quan:

Ø Du thuyền trên sông Tiền ,ngắm cảnh 4 cù lao : Long, Lân, Qui, Phụng .  Tham quan cảng cá Mỹ Tho, làng nuôi cá bè dọc cù lao Tân Long.

Ø Đến cù lao Thới Sơn:

+ Đến nhà dân, trại nuôi ong, thưởng thức trà mật ong, các loại mứt đặc sản, chụp hình với trăn gấm.

+ Đi bộ trên đường làng Thới Sơn, tham quan lò kẹo dừa

+ Thưởng thức trái cây theo mùa, nghe nhac tài tử Nam Bộ

Ø Đi xuồng chèo trong rạch dưới 2 hàng dừa nước xanh mát

Ø Tiếp tục sang tham quan Cồn Phụng: thánh địa ông Đạo Dừa, trại nuôi cá sấu, vườn thú mini…

Ø Dùng cơm trưa tại nhà hàng Cồn Phụng hoặc nhà hàng Thới Sơn (tính riêng)

14h00: Trở lại thành phố Mỹ Tho. Xe đưa quý khách đi Cần Thơ.

Chiều: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi,

Tối: Quý khách dung cơm tối tại nhà hang du thuyền, thưởng thức đờn ca tài tử, sau đó tự do dạo bến Ninh Kiều.

 

Ngày 2: Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau (Ăn sáng, trưa, tối)

05h00: Quý khách tập trung tại bến Ninh Kiều xuống tàu du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng, chợ nổi bán sĩ lớn nhất Miền Tây. Len lỏi giữa hàng trăm chiếc ghe bán hàng nông sản, quý khách có thể thưởng thức những đặc sản địa phương tại ghe.

07h00:  Về khách sạn, dung điểm tâm, trả phòng. Khởi hành đi Cà Mau.

Quý khách sẽ theo quốc lộ 1 qua địa phận của các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Trưa: Quý khách đến Sóc Trăng tham quan:

Ø Chùa Đất Sét:  Còn gọi là Bửu Sơn Tự là một công trình sáng tạo nghệ thuật điêu luyện của cả một đời người. Nơi “tu tâm” lý tưởng của mọi quý khách, thoáng mát, yên tĩnh mà vẫn toát lên tinh thần nhân bản, ấm áp nghĩa tình như con người của quê hương Sóc Trăng.

Ø Chùa Dơi: Chùa Dơi được xếp hạng là Di tích danh thắng cấp Quốc gia đầu tiên ở Sóc Trăng. Đây là ngôi chùa của đồng bào Khmer, có kiến trúc, hoa văn đặc sắc, to đẹp vào bậc nhất trong số 92 ngôi chùa Khmer của tỉnh.

Ø Chùa Chén Kiểu: Đến với chùa Chén Kiểu, ngoài việc ngắm nhìn kiến trúc độc đáo của chùa, tìm hiểu văn hóa người Khmer, du khách còn có thể chiêm ngưỡng một phần gia sản của công tử Bạc Liêu – người nổi tiếng một thời của vùng lục tỉnh, đó là chiếc tủ cẩn xà cừ, được làm từ loại gỗ tốt, cẩn xà cừ và chạm khắc rất công phu, tỉ mỉ. Bộ Trường kỷ cùng 02 chiếc giường ngủ mùa đông và mùa hè, được nhà chùa mua lại vào năm 1947, với giá lúc bấy giờ là trên 2.000 giạ lúa.

Chiều: Đến Cà Mau, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi, dung cơm tối, tự do dạo chợ đêm Cà Mau, thưởng thức đặc sản địa phương.

 

Ngày 3: Mũi Cà Mau – Cần Thơ – Bạc Liêu (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: 06h30: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. Khởi hành đi Đất Mũi bằng ca nô. Sau hơn hai giờ đồng hồ di chuyển trên sông. Quý khách đến Vườn quốc gia Đất Mũi.

Ø Tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn – Hình ảnh cây tràm, cây đước, cây mắm….Cùng với hệ sinh vật phong phú, đa dạng của các loài chim, tất cả đã tạo nên bức tranh muôn màu trù phú vùng đất cuối bản đồ Việt Nam.

Ø Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu quá trình hình thành vùng đất Mũi Cà Mau.

Ø Chụp hình lưu niệm Cột Mốc tọa độ Đất Mũi.

Ø Chinh phục Vọng Hải Đài với độ cao 20,5m – Từ đây quý du khách sẽ ngắm toàn cảnh Đất Mũi, với những cánh rừng ngập mặn bất tận.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng tại Đất Mũi.

Chiều: Quý khách lên tàu cao tốc trở về TP Cà Mau. Tiếp tục khởi hành về Cần Thơ.

Trên đường về đến Bạc Liêu tham quan:

Ø  Nhà công tử Bạc Liêu – nghe những giai thoại hết sức thú vị về công tử Bạc Liêu.

Ø Khu lưu niệm cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu – một trong nhưng ông tổ ngành cải lương Nam Bộ.

Ø Dừng chân mua sắm đặc sản bánh Pía Vũng Thơm ở Sóc Trăng.

18h00: Đến Cần Thơ dùng cơm chiều, nhận phong nghỉ ngơi.

Tối: Quý khách tự do dạo bến Ninh Kiều, khám phá thành phố về đêm.

 

Ngày 4: Cần Thơ – Đại Nam Quốc Tự (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: 05h30: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn.Sau đó trả phòng, khởi hành đi Đại Nam.

10h00: Đến Đại Nam đoàn tham quan:

Ø Kim ĐiệnĐây là một công trình kiến trúc uy nga tráng lệ bật nhất Việt Nam với những chất liệu chính là gỗ dát vàng… Bóc quẻ sâm xem cơ duyên của mình ở tương lai. Bên cạnh đó du khách có thể tham quan dãy Núi Bảo Sơn và bảo tháp – dãy núi nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Ø Vườn thú Đại Nam – đây là vườn thú mở duy nhất của Việt Nam. Với nhiều giống loài quý hiếm tại đây du khách có thể tận mắt nhìn thấy cuộc sống của Hổ trắng, Tê Giác, Đà Điểu, cá sấu (chi phí tự túc).

Ø Tắm biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam – chụp ảnh lưu niệm với phong cảnh tuyệt vời tại KDL nổi tiếng nhất Thành Phố Bình Dương.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại khu du lịch, và tiếp tục tham quan vui chơi tự do tại khu du lịch.

Ø Xem phim cảm giác mạnh 4D.

Ø Trò chơi thế giới tuyết.

Ø Xe điện đụng.

Ø Tìm hiểu luật nhân quả – luân hồi qua trò chơi 18 tầng địa ngục.

16h00: Đoàn khởi hành về Thành phố HCM, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi.

18h00: Xe đưa đoàn dùng cơm chiều. Đoàn nghỉ đêm tại Sài Gòn.

Ngày 5: Dinh Độc Lập – Địa đạo Củ Chi (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn. Sau đó, đoàn khởi hành đi tham quan Dinh độc lập, Nhà Thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố Sài Gòn – một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Sài Gòn.

10h00: Quý khách lên đường tham quan Địa đạo Củ Chi.

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại địa đạo.

Chiều: Đền Bến Dược- nơi tưởng niệm các anh hung chiến sĩ đã hy sinh

trong cuộc kháng chiến.

– Xem phim tư liệu về chiến tranh du kích của người dân địa phương.

– Thăm Bảo Tàng vũ khí chiến tranh và địa đạo: khoảng 200 km dưới

lòng đất, được sử dụng trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam.

– Thử tài vượt địa đạo.

15h00: Quý khách lên đường đi tham quan thành phố Phan Thiết.

Tối: Đến thành phố Phan Thiết, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi tại resort tiêu chuẩn 4*.

Ngày 6: Tham quan Phan Thiết – Đà Lạt (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đưa quý khách đi tham quan Đồi Cát – Suối Hồng, một tác phẩm tuyệt tác của thiên nhiên, nơi khơi nguồn sáng tạo cho những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Đoàn tự do tắm biển. Tham gia các trò chơi vận động trên biển: Đưa nước về nguồn, đá bóng tình nhân, kéo co tình yêu; đua ghe ngo trên cạn, bước chân thần tốc,.. (chi phí tự túc).

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại Phan Thiết. Sau đó, khởi hành đi Đà Lạt.

Tối: Đoàn về đến Đà Lạt. Nhận phòng khách sạn tiêu chuẩn 4*, nghỉ ngơi.

Ngày 7: Tham quan Đà Lạt (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Quý khách tham quan đồi Robin ở độ cao 1.650m ngắm toàn cảnh Đà Lạt trên cáp treo (chi phí tự túc), tham quan Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, và thung lũng tình yêu. Đến trưa, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng trong thành phố Đà Lạt.

Chiều: Đoàn khởi hành đi thăm Dinh Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều đại Việt Nam. Đoàn tiếp tục hành trình tham quan bức tranh thêu tại tại Đà Lạt xử quán. Đoàn tham quan, mua sắm tại chợ Đà Lạt.

 

Tối: Sau khi dùng bữa tối, Quý khách tự do khám phá Đà Lạt về đêm: dạo chợ đêm Đà Lạt, đạp xe quanh Hồ Xuân Hương (chi phí tự túc).

Ngày 8: Đà Lạt – Nha Trang (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Sau đó, làm thủ tục trả phòng và đi Nha Trang. 10h00: Đoàn xuống đến Nha Trang, tham quan tháp bà Ponagar – công trình kiến trúc đặc sắc được xây dựng từ thời Chăm-pa.

11h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Chiều: Ôto đưa đoàn ra bến tàu Vinpearl land – đi cáp treo vượt biển dài nhất Việt Nam (3km) đến với khu du lịch 5* Vinpearl land ( Hòn Ngọc Việt). Quý khách tự do tham gia, khám phá các trò chơi, xem xiếc cá heo, trượt máng…

Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại Nha Trang. Quý khách tự do đi dạo khám phá thành phố Nha Trang về đêm.

Ngày 9: Nha Trang – Tour 4 đảo (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Quý khách ăn sáng buffet tại khách sạn. Ô tô đưa quý khách ra cảng Cầu Đá, bắt đầu hành trình tham quan 4 đảo nổi tiếng ở Nha Trang: Đảo Hòn Mun, Hòn Một, hòn Bãi Tranh và Hồ Cá Trí Nguyên. Tàu đến hòn Mun, một trong những hòn đảo thơ mộng nhất Nha Trang với bãi cát trắng xóa trải dài, vô cùng thơ mộng. Đến Hòn Mun, Quý khách tự do bơi lội, lặn ngắm san hô, các loài cá dưới biển, dạo chơi trên bãi cát trắng, mịn màng, và tham gia trò chơi trên thuyền như: dù bay, xe máy nước, phao chuối,.. (chi phí tự túc).

11h30: Chia tay đảo hòn Mun, khởi hành đi hòn Một. Quý khách ăn trưa tại đảo.

14h00: Tàu đến Bãi Tranh. Nơi đây, quý khách dự tiệc trái cây, thưởng thức hương vị của nhiều loại trái cây hiện có ở Nha Trang.

15h00: Chia tay hòn Bãi Tranh đến với hồ cá Trí Nguyên, tham quan hồ cá lớn nhất ở Việt Nam với nhiều loại động thực vật phong phú của biển. Tham quan những bè nuôi cá, tôm hùm, mực hay dạo chơi trên thuyền bằng thuyền thúng (chi phí tự túc). Sau đó, tàu đưa quý khách về đất liền, ô tô đưa Quý khách về khách sạn.

Ngày 10: Nha Trang – Quy Nhơn (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn ăn sáng buffet tại khách sạn. Sau đó, làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi Quy Nhơn.

Trưa: Quý khách đến Quy Nhơn. Ăn trưa tại thành phố Quy Nhơn.

 

 

Chiều: Đoàn khởi hành đi thăm vườn thơ Hàn Mặc Tử – nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại tại Việt Nam. Sau đó, đoàn đi tham quan Ghềnh Ráng. Nơi đây với khí hậu trong lành và phong cảnh hữu tình nơi đây đã được vua Bảo Đại chọn làm nơi nghỉ mát từ năm 1927. Dưới chân Ghềnh Ráng, là bãi tắm độc đáo với vô số viên đá cuội được sóng biển mài nhẵn. Sau đó, đoàn về khách sạn, ăn tối và nghỉ ngơi.

Ngày 11: Tham quan Quy Nhơn – Đà Nẵng      (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng buffet tại khách sạn. Đoàn đi thăm Tháp Đôi nằm trên đường Trần Hương Đạo thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ XII, mang đậm kiến trúc Champa, gồm 2 tháp, trong đó tòa tháp phía Bắc cao 20m còn tòa tháp phía Nam cao 18m.

Trưa: Quý khách ăn trưa tại Quy Nhơn.

Chiều: Đoàn khởi hành đi Đà Nẵng.

Tối: Đoàn đến Đà Nẵng. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.

Ngày 12: Tham quan Đà Nẵng – Hội An (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Khách dùng buffet sáng tại khách sạn.

Xe và hdv công ty đưa đoàn khởi hành đến tham quan Bán Đảo Sơn Trà. Du khách viếng thăm Linh Ứng Tự, nơi có tượng Phật Bà 67m – cao nhất Việt Nam. Sau đó, đoàn tham quan Ngũ Hành Sơn– nơi được coi như “ Khu non bộ thiên tạo khổng lồ” của vùng đất miền Trung, tham quan các công trình chùa Tam Thai, Chùa Linh Ứng, động Huyền Không,  Tàng Chơn, Hoa Nghiêm, vọng Hải Giang Đài.

 

 

Trưa: Đoàn đi tham quan Hội An. Ăn trưa tại nhà hàng ở Hội An. HDV đưa quý khách đi tham quan đô thị cổ Hội An, thương cảng của miền Trung vào thế kỉ 16,17, nghe hướng dẫn thuyết minh về truyền thuyết của địa danh này. Sau đó, đoàn về lại Đà Nẵng. Tự do tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê (được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh).

 

 

Tối: Đoàn thưởng thức bữa tiệc bia sôi động tại quán bar/pub ven bờ sông Hàn.

 

Ngày 13: Đà Nẵng – Bà Nà        (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Khách dùng buffet sáng tại khách sạn.

Khởi hành đi Bà Nà,xe đưa du khách tham quan đến với cao nguyên Bà Nà nơi có khí hậu Châu Âu độc đáo và nổi tiếng với tuyến cáp treo kỷ lục mới của thế giới, tham quan Đồi Vọng Nguyệt, chùa Linh Ứng, Thích Ca Phật Đài, hầm rượu Pháp,….và chinh phục đỉnh Bà Nà ở độ cao 1.487m.

Trưa: Ăn buffet trưa tại Bà Nà.

Chiều: Tự do chơi các trò chơi trong khu Fantasy Park – với diện tích 21.000m2 mang đẳng cấp quốc tế. 15h00 đoàn xuống cáp treo, quay trở lại thành phố.

Tối: Đoàn dùng cơm tối. Sau đó, tự do tham quan thành phố Đà Nẵng về đêm, ngắm Đà Nẵng từ trên đỉnh vòng quay Sun Wheel, thưởng thức món ăn đặc sản của Đà Nẵng ( chi phí tự túc).

Ngày 14: Đà Nẵng – Hà Nội        (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn làm thủ tục check out khách sạn. Mua sắm đặc sản tại chợ Hàn.

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Làm thủ tục đáp chuyến bay về sân bay Nội Bài, Hà Nội (hoặc sân bay Cát Bi).

Kết thúc chương trình, chia tay và hẹn gặp lại!

Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội

Email: [email protected]

Điện thoại: 09 0123 5556 -

Website: https://bonphuongtourist.vn

Tour liên quan

KHÁM PHÁ ĐÀ LẠT NGÀN HOA
HOT
1 ngày Đà Lạt
Du lịch & Khám phá Sapa
HOT
3 Ngày 2 Đêm Yên bái
HÀ NỘI – HẠ LONG
HOT

HÀ NỘI – HẠ LONG

2.658.000 VNĐ

2 Ngày 1 Đêm Hạ Long
HÀ NỘI – QUY NHƠN – PHÚ YÊN – HÀ NỘI
HOT
4 ngày 3 đêm Bình Định
HÀ NỘI – CÔ TÔ – HÀ NỘI
HOT
2 Ngày 1 Đêm Cô Tô
THEO CHÂN KONG KHÁM PHÁ DI SẢN
HOT
2 Ngày 1 Đêm Quảng Bình
MÙ CANG CHẢI – TÚ LỆ – KHAU PHẠ
HOT
2 Ngày 1 Đêm Yên bái
HẠ LONG – MAI CHÂU – MỘC CHÂU
HOT
3 Ngày 2 Đêm Mộc Châu